Årsmöte 2014

Kallelse till ordinarie stämma i Knalleborgs samfällighetsförening

 

Onsdagen 26 mars 2014
kl. 20:00 i Knallen

Dagordning
1. Närvaro förteckning upprättas*
2. Val av mötets ordförande och sekreterare
3. Val av två justerare
4. Val av två rösträknare
5. Frågan om årsmötets behöriga utlysande
6. Meddelande om plats där mötesprotokollet hålls tillgängligt
7. Styrelseberättelse
8. Revisionsberättelse
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Motioner
11. Ersättning till styrelse och revisorer
12. Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt debiteringslängd
13. Val av ordförande och övrig styrelse
14. Val av revisorer
15. Val av gårdsombud
16. Val av valberedning
17. Övriga frågor

Till kallelsen bifogas följande handlingar:

Knalleborgsvägen 7D • 178 35 • ekerö
Telefon: 08-560 350 66 • e-post: 08.56035066@comhem.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *