Nyinflyttad?

Välkommen till Knalleborg !

I och med att Du köpt hus i Knalleborg blir Du medlem Knalleborgs Samfällighets­förening. På detta sätt vill vi informera Dig om vad vi gör i föreningen, vilka personer Du kan kontakta samt lite annat.

Detta gäller vid ägarbyte

Vid ägarbyte är både säljaren och köparen skyldiga att informera Knalleborgs samfällighetsförening om ägarbytet. Samfällighetsföreningen informeras inte om ägarbytet automatisk.  Betalningsskyldigheten och fakturan följer fastigheten och skickas till den ägare som står i föreningens register vid debiteringstillfället.

Vid ägarbyte är det upp till den gamla och nya ägaren att inbördes reglera skulden för samfällighetsavgiften. Regleras inte detta i köpeavtalet är det den nya ägaren som är betalningsskyldig. Samfällighetsföreningen delfakturerar inte.


Den nye ägaren övertar gamla skulder avseende samfällighetsavgifter, försenings- och inkassoavgifter och låneskulder tecknade av föreningen.

Text ur ”Lag om samfällighetsföreningar”:

44 § Övergår delägarfastighet till ny ägare på annat sätt än genom försäljning på exekutiv auktion, svarar den nye ägaren tillsammans med den förre ägaren gentemot föreningen för oguldet belopp som dessförinnan påförts den förre ägaren enligt 42 eller 43 § och som ej förfallit till betalning tidigare än ett år före den bestämda tillträdesdagen.

Mot den nya ägaren anses beloppet förfallet tillträdesdagen, om ej beloppet enligt debiteringslängden förfaller först efter denna dag.
I fråga om samfälligheter enligt 1 § första stycket 5 skall vad som i första stycket sägs om ny ägare till en delägarfastighet i stället gälla den på vilken delaktigheten i samfälligheten har övergått på annat sätt än genom övergång av äganderätten till en delägarfastighet. Lag (1983:660)

Samfällighet

Samfälligheten regleras av stadgarna. Styrelse väljs varje årstämma.

Styrelsen håller ca: 8-9 möten per år. Protokollet läggs ut på hemsidan men kan alltid fås i pappersformat vid begäran.

Samfälligheten ansvarar för

  • lekplatser
  • garagen
  • gemensamhetslokalen ”Knallen”
  • snöröjning
  • vägunderhåll
  • gräsklippning på gemensamhetsytor
  • gemensamt distributionsnät för TV och bredband (Upphör f.o.m 31 Dec 2024)
  • betalning av vatten- och avloppsavgifter samt hushållsavfallsavgift

Vattnet är den ojämförbart största utgiften i vår samfällighet. Vi ber därför alla att vattna med eftertanke.

Matavfall läggs i tillhandahållna gröna påsar (lager finns i verktygsförrådet) och deponeras i sopbehållarna tillsammans övriga brännbara sopor. Om nyckel till sopbehållarna har tappats kan en ny beställas genom att kontakta Sune Svensson i 7F. Kostnaden för en ny nyckel ligger på 200 kronor.

Samfälligheten äger en gemensamhetslokal, ”Knallen”, som ligger vid stora lekplatsen mitt i området. Den kan lånas av medlemmar i föreningen för enskilda fester el. dyl. Kostnad: 100 kr/dygn måndag-fredag. Lördag och söndag 300 kr/dygn. Pingisspel är avgiftsfritt. För återkommande regelbundet utnyttjande träffas särskilt avtal.

Samfälligheten är med i Grannsamverkan och som husägare förväntas du följa de minimikrav som finns gör grannsamverkan.

Som husägare är Du själv ansvarig för Ditt eget hus. Vi har inga reparationsfonder e.dyl. Husen är ursprungligen målade med Alcro Stugfärg Acrylat, 317 Dunkelblå samt 301 Vit.

Vid felanmälan eller anmärkningar på samfällighetens egendom ber vi er att i första hand kontakta respektive ansvarig eller en representant från styrelsen.

Följ gärna samfälligheten på Facebook för löpande information och uppdateringar, sök på Knalleborgs samfällighetsförening eller klicka här.


Gårdarna

Knalleborg är indelat i sex gårdar. Varje gård består av tre huslängor. Gården väljer varje årsstämma ett gårdsombud.

Gården har ett tillhörande markområde som alla på gården sköter tillsammans. Gräsklippningen på stora, fria ytor sköts dock centralt. Gårdsombudet är arbetsledare och ansvarar också för kontakten gentemot styrelsen.

Gemensam gårdsstädning sker en gång på våren och en gång på hösten.

Om du hellre vill bidra ekonomiskt så sätter du in 800:- på samfällighetens bankgiro: 5789-5740 så kan Styrelsen köpa in extern arbetskraft för motsvarande belopp.

Grenar och annat grovt trädgårdsavfall från fastigheters egna område tar varje fastighet hand om genom att köra bort till Skå Återvinningscentral. Det trädgårdsavfall från det gemensamma städtillfälle samlas i en av föreningen framställd container.

Stege, skottkärra mm kan lånas från samfällighetens förråd. Nyckel till förrådet finns hos gårdsombudet. Skriv upp vad Du lånat på listan på dörren.

Garagen är samfällighetens egendom och upplåts till fastighetsägarna. Dessa får inte användas till förråd på grund av brandrisk. Om Du har elektrisk motorvärmare måste Du använda tidur. Elen betalas nämligen av samfälligheten. Vill Du installera el-port till garaget är detta ok. Kontakta Bengt Nyström / 7D för mer information.

Styrelsen har jobbat fram riktlinjer för hur man ska kunna ladda hybrid- och elbilar i samfällighetens garage. De laddboxar som ska användas är från QT Systems AB och heter eQT laddbox liten (eQTL1vs). Observera att innan eventuell laddbox installeras så måste man ha ett godkännande från styrelsen eftersom garagen ägs av samfälligheten. Mer information om laddbox och installation samt kontaktperson från styrelsen finner du här.

Det är viktigt att garagen hålls låsta. Om någon obehörig kommer in i ett garage är det fritt fram i hela garagelängan.

Sedan gammalt har vi en överenskommelse i föreningen om att minimera biltrafiken i området så mycket som möjligt. Kör bara upp till huset om Du absolut måste och då i låg fart.Du bör (om möjligt) undvika att backa inom området p.g.a.. olycksrisken.

Parkering på gräsytor och vägar i området är inte tillåten.

Parkering på parkeringsplats endast tillåtet för motorfordon och med en max vikt av 3,5 ton. Långtidsparkering på parkeringsplats ej tillåtet längre än 7 dygn om ej annat medgives. Tillgången på parkeringsplatser är mindre än antalet fastigheter varför det krävs en rotation på parkerade bilar. Parkera alltid bilen i garaget i första hand!

Det är förbjudet att tvätta bilen inom området. Vi har endast dagvattenbrunnar. De kan inte ta hand om föroreningarna.

Från och med 1 april 2023 är samfällighetsavgiften 4900 kr inkl moms per kvartal och hushåll. Extra utdebiteringar kan förekomma vid särskilda behov

Vi hoppas att denna information är till nytta för Dig som nyinflyttad. Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen eller Ditt gårdsombud om det är något Du undrar över.