Protokoll 13:12

Protokoll 13:12

 

Styrelsemöte 2013-12-11

 

Närvarande: Magnus Waldman (ledamot, sekreterare, tf ordförande)

Rodrigo Paras (ledamot)

Bengt Nyström (ledamot, kassör)

Johan Thews (ledamot)

Camilla Siren (suppleant)

Johan Sjöholm (suppleant)

Sune Svensson

 

 

§ 1 Ordförande förklarade mötet öppnat.

 

§ 2 Förslag till dagordning godkändes.

 

§ 3 Föregående protokoll godkändes

 

§ 4 Föreningens ekonomiska läge

 

Det ekonomiska arbetet löper enligt plan.

 

§ 5 Fastighetsarbeten

 

Beslut angående belysningsarbetena skjuts upp till nästa möte

 

Golvet i Knallen kommer att bytas ut under vintern. Hallen kommer att målas.

 

Under 2014 föreslås att områdets lekparker besiktigas för att efterleva de standarder som finns.

 

 

§6 Övriga frågor

 

Med tanke på den upprustning som skett under året föreslås det att höja uthyrningsavgiften av Knallen.

 

Den nya hemsidan kommer att lanseras i början av 2014

 

En samfällighets-policy gällande färgsättning och utbyggnad av fastigheterna kommer att sättas ut på hemsidan. Alla förändringar av husen kräver bygglov.

 

Eventuell förändring av lekparken vid 12A kan komma att ske. Förslag tas tacksamt emot!

 

Förslag gavs på att anordna en samfällighets-loppis i området till våren.

 

§7 Nästa styrelsemöte 

 

22/1 kl 20.00 i Knallen

 

 

 

 

Vid protokollet Justeras

 

 

 

Magnus Waldman Johan Thews

Posted in Mötesprotokoll and tagged with , . RSS 2.0 feed.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *