Protokoll 14:04

Protokoll 14:04

Styrelsemöte 2014-04-23

 

 

Närvarande:Erika Johansson (ledamot, ordförande)

Magnus Waldman (ledamot, sekreterare)

Bengt Nyström (ledamot, kassör)

Johan Sjöholm (suppleant)

Martin Stojikovic (suppleant)

Sune Svensson

 

 

§ 1Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2Förslag till dagordning godkändes.

§ 3Föregående protokoll godkändes 

§ 4Föreningens ekonomiska läge

Det ekonomiska arbetet löper enligt plan. Föreningens plusgiro kommer att upphöra 2015.

 

§ 5Fastighetsarbeten

 Löper enligt plan, inga större ingrepp. Garageunderhåll och målning av lekplatser.

§6Årets arbeten

 

Klinker kommer att läggas i Knallens hall och toalett under 2014.

Armaturer och lampor i områdets gårdsbelysning bör bytas ut till LED-lampor. Uppskattningsvis ligger denna kostnad på 250.000kr. Elförbrukningen beräknas halveras vilket ungefär motsvarar 50.000kr / år. 

Vattenmätarna i områdets brunnar ska bytas ut. Alternativt sätts vattenmätare in i varje hushåll. Detta medför en dialog med kommunen då gränsdragningen mellan kommunens rör och samfällighetens rör måste definieras. Idag slutar kommunens ansvar vid de befintliga vattenmätarna.

Vad som ligger närmast till hands är dock att byta vattenmätarna till dränkbara fjärravlästa mätare. 

Styrelsen jobbar vidare med sophanteringen. Planen är att få till detta projekt under sommaren/hösten.

Asfaltering i området blir allt mer nödvändig. I år kommer dock endast de värsta potthålen åtgärdas.

En översyn av områdets skyltar, både översiktsskyltar, gatuskyltar och grannsamverkanskyltar har gjorts. Alla skyltar kommer att bytas under året.

Styrelsen väntar besök av ComHem för att få till ett bättre avtal gällande TV.

§7Övriga frågor

3 gårdsombudspärmar saknas. Återlämna till styrelsen om ni har dem.

§8Nästa styrelsemöte 

4/6 kl 20.00 i Knallen

Vid protokollet                           Justeras 

 

 

 

Magnus Waldman                   Erika Johansson

Posted in Mötesprotokoll and tagged with , . RSS 2.0 feed.