Vision Knalleborg

Den senaste tiden har styrelsen arbetat för att ta fram idéer på hur vi kan förnya och förbereda vår samfällighet inför framtiden i ett projekt som vi har valt att kalla för ”Vision Knalleborg”. Ett steg i styrelsens arbete kring Vision Knalleborg har varit att göra en inventering och ta fram en plan för en kommande nyplantering i området, se bilden nedan.

Döda träd ska tas bort, nya träd och buskar ska planteras och önskemål har även kommit in om att en flaggstång ska sättas upp på gräsmattan vid Lejacontainern på nedre parkeringen.

Styrelsen har fått in en del förslag på växter och nedan presenteras dessa och löpande kommer styrelsen att jobba för att denna plan verkställs.