Protokoll 10:08

Protokoll 10:08

Styrelsemöte 2010-12-12

Närvarande:                        Bengt Nyström (Ordförande)

Erica Johansson (Sekreterare)

Magnus Waldman (Ordinarie ledamot)

                                            Sune Svensson (Adjungerad)

                                            Camilla Sirén (Suppleant)

§ 1                 Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2                 Förslag till dagordning godkändes.

§ 3                 Föregående protokoll godkändes.

§ 4                 Föreningens ekonomiska läge är som förväntat och löper enligt plan. Anders Hult går igenom bokföringen och hjälper till med årets bokslut.

§ 5                 Fastighetsarbeten;

  • Försäkringsbolagen har godkänt vår skadeanmälan ang. de två skadade garageportarna. Bytet kommer att ske den 10 januari 2011.
  • 4 st. el-garageportar har krånglat och garantireparerats.
  • Inbrott har skett i den garagelänga där gård 1 har sina garage. 4 st. vinterhjul stals. Vid besiktning fanns inga synliga skador.
  • Styrelsen uppmanar alla att kontrollera så att garageporten är ordentligt låst samt ordentligt stängd innan ni lämnar garaget.
  • Gallring av skogen i anslutning till vårt område kommer att ske, ingen tidsplan ännu satts av kommunens representant.
  • En vägg kommer att byggas inne i gräsklipparförrådet.

§ 6                 Vinterväghållning sköts av YA bygg och inga klagomål har hittills framkommit. Styrelsen vill påminna om att underlätta för snöröjningsfordon genom att parkera bilen i garaget.

§ 7.                Sopföreningen

Erica Johansson och Lena Wahlgren tar till årsstämman fram förslag om en stadgeändring så att sophanteringen fortsättningsvis skall ingå i samfällighetsföreningen.

§ 8                 Övriga frågor

  • Styrelsen är i akut behov av kassör.
  • Om någon är intresserad av att vara med i styrelsen, kontakta valberedningen, Bo Larenius/16A eller Annika Nilsson/17E.
  • På förekommen anledning vill styrelsen inhämta förslag på hur vi bäst kan utöka våra befintliga parkeringsplatser inom området. Har du något förslag på förbättringar kontakta någon i styrelsen.
  • Motioner till årsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 februari 2011

                      .

§9                  Nästa möte onsdagen den 26/1 2011 kl 20:00 i Knallen, då även valberedningen kallas.

Styrelsen önskar alla en

GOD JUL

och ett

GOTT NYTT 2011!

                      Vid protokollet                                         Justeras

 

Erica Johansson                                        Bengt Nyström

Posted in Mötesprotokoll and tagged with , . RSS 2.0 feed.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *