Stadgar

för samfällighetsförening. bildad enligt lagen(1973:1150) om förvaltning av samfällig­heter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. (Att i vissa fall avsteg från lagens regler får göras genom stadgebestämmelse framgår av lagen, se kommentaren.)

FIRMA                                    § 1

Föreningens firma är Knalleborgs samfällighetsförening

SAMFÄLLIGHETER           § 2

LM:s anteckn.    2013-04-19       Föreningen förvaltar följande fastigheter: Ekebyhov ga:1

GRUNDERNA  FÖR           § 3

FÖRVALTNINGEN            Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.

MEDLEM                               § 4

Medlem i föreningen är ägare till eller därmed jämställd egendom, som har del samfällighet upptagen under § 2.

STYRELSE                             § 5

Säte, sammansätting               För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Ekerö kommun. Styrelsen skall bestå av minst 3 ledamöter och 2 suppleanter.

Val                                            § 6

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma för tiden mellan två ordinarie stämmor. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. Övriga befattningar utser styrelsen inom sig.

Kallelse till sammanträde,
föredragarlista

§ 7

Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om f     örekommande ärenden, skall vara ledamöterna tillhanda minst 8 dagar före sammanträdet. Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamotens ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej yttrande eller rösträtt.

Beslutsförhet                           § 8

Protokoll                                  Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samt­liga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger avge reservation mot beslutet. Sådan reservation skall avges före sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt framställda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot son: vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

Förvaltning                              § 9

Styrelsen skall

1.  förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar,

2.  föra redovisning över föreningens räkenskaper.

3.  föra förteckning över delägande fastigheter och dessas andelstal och ägare.

4.  årligen inför ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,

5.  om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verk­samhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren.

6.  i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens ange­lägenheter.

REVISION                           § 10

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie stämma utse 2 revisorer och 2 suppleanter. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma.

RÄKENSKAPS-                    § 11

PERIOD                                  Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari – 31 december.

REVISION                              § 12

Ordinarie stämma skall årligen hållas före den 30 mars på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen skall om den finner det erforderligt utlysa extra stämma.

Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att under två veckor före stämman ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som ska uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

KALLESE TILL                    § 13

STÄMMA                               Kallelse till stämma skall skriftligen utfärdas av styrelsen och vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före stämma. I kallelsen skall anges vilka ärtenden som som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i § 12 angivna handlingar finns tillgängliga.

Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom skriftligt meddelande utdelat i deltagande fastigheters brevlåda, eller genom anslag på anslagstavla.

MOTIONER                           § 14

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion skall som skall behandlas på ordinarie stämma skall vara styrelsen tillhanda senast 15 februari. Inför extra stämma meddelar styrelsen tid avgivande av motion.

Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

DAGORDNING VID          § 15

ORDINARIE STÄMMA     Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

1. val av ordförande för stämman

2. val av två justeringsmän

3. val av styrelsens och revisorernas berättelser

4. ansvarsfrihet för styrelsen

5. framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

6. ersättning till styrelsen och revisorerna

7. styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

8. val av styrelse och styrelseordförande

9. val av revisorer

10. övriga frågor

11. meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

 

DISPOSITION AV                § 16

AVKASTNING                     Fördelning av överskott skall ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten.

STÄMMOBESLUT              § 17

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.

Ifråga om omröstning m.m. gäller 48, 49. 51 och 52 § lagen om förvaltning av samfällig­heter.

När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt andelstal, ombud m.m. som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.

Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

UNDERHÅLLS  OCH         § 18

FÖRNYELSEFOND            Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas minst 1000 kr.

PROTOKOLL-                      § 19

JUSTERING , Tillgänglighet        Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

Dessa stadgar har antagits vid sammanträde 1975-11-11

Carl-Olof Gräns

Sammanträdesledare

Stadgeändring § 18                  se prot. 1990-12-12                        reg. 1991-05-30

Stadgeändring § 11                  se prot.  1994-12-12                       reg.  1995-03-21

Stadgeändring § 12                  se prot.  1994-12-12                       reg.  1995-03-21

Stadgeändring § 2                    LM:s anteckn.    2013-04-19