Protokoll 14:01

Protokoll 14:01

Styrelsemöte 2014-01-22

 

 

Närvarande:Bengt Nyström (ledamot, kassör, tf ordförande)

Magnus Waldman (ledamot, sekreterare)

Rodrigo Paras (ledamot)

Johan Thews (ledamot)

Camilla Siren (suppleant)

Johan Sjölund (suppleant)

Sune Svensson

 

 

§ 1Ordförande förklarade mötet öppnat.

Bengt Nyström agerar tillförordnad ordförande under Erikas sjukskrivning

§ 2Förslag till dagordning godkändes.

§ 3Föregående protokoll godkändes 

§ 4Föreningens ekonomiska läge

Resultatet 2013 redovisades och beräknades uppgå till 616.000kr. Det stora överskottet beror på att investeringen i nya vattenmätare ännu inte skett. Denna beräknas till omkring 600.000kr och utförs under våren 2014.

 

§ 5Fastighetsarbeten

 Golvet i Knallen kommer att bytas ut inom kort. Hallen kommer att målas.

Lamporna i Knalleborgs gatubelysning ska bytas till lysdiodlampor. Lamporna utvecklas i snabb takt och styrelsen tar in utlåtande för när och till vilka lampor vi ska byta.

Ny offert på bytet av vattenmätare tas in från samma företag som sist. 

Sophanteringsfrågan kommer att tas upp då vattenmätarna bytts, för att ha kontroll över utgifterna. Ambitionen är att förverkliga de nedgrävda sopbehållarna under 2014.

Asfaltering på de mest nedgångna platserna i området kommer att ske under året. En plan ska tas fram för att successivt asfaltera om i hela området under en flerårsperiod.

Styrelsen beslutar att elda brännhögen under vårstädningen för att sedan titta på alternativ som exempelvis container.

Efter vårstädningen ska HAAGs kontaktas för att utföra besiktning av områdets lekparker.

§6Styrelsen kommer att föreslår en höjning av kvartalsavgiften för att möta kommande underhållsarbeten samt försöka undvika extra utdebiteringar. 

§7Årets städdagar fastställdes till den 26-27/4 samt den 18-19/10 med gårdsombudsträffar den 9/4 samt 1/10 kl 20.00 i Knallen.

§8Årets styrelsemöten fastställdes till:

19/2, 26/3, 23/4, 4/6, 27/8, 8/10 och 10/12.

Föreningens årsstämma äger rum den 26/3 kl 20.00 i Knallen

§9Styrelsen påminner om att sista dag för inlämnande av motioner till årsmötet är den 15/2.

§10Arbetet med hemsidan löper enligt plan. Rodrigo har kommit långt och hemsidan är lanserad om än inte helt färdig.

§11Styrelsen har haft besök av Södertörns Brandförsvar som informerat om utmaningar och tänkvärda åtgärder för att förhindra bränder och minimera skador i händelse av brand.

Mötet resulterade i att styrelsen sätter ihop en Brandskyddsgrupp i området. Initialt består denna av Johan Sjölund och Johan Thews.

§7Nästa styrelsemöte 

19/2 kl 20.00 i Knallen

Vid protokollet                         Justeras 

 

 

 

Magnus Waldman                Bengt Nyström

Posted in Mötesprotokoll and tagged with , . RSS 2.0 feed.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *