Protokoll 09:02

Protokoll 09:02

Styrelsemöte 2009-02-18

Närvarande:

Bengt Nyström (Ordförande)

David Albinsson (Ordinarie ledamot)

Erica Johansson (Adjungerad)

Camilla Siren (Suppleant)

Lena Wahlgren (Valberedningens Ordförande)

Karl Oskar Johansson (Suppleant)

§1    Ordförande förklarade mötet öppnat.

§2    Dagordningen godkändes.

§3    Föregående protokoll godkändes.

§4    Valberedningens ordförande redogjorde för arbetet som bedrivits inför kommande årsstämma.

§5    Kassören redogjorde, via ordförande, för det ekonomiska läget.

Inga oförutsedda utgifter.. Alla samfällighetsavgifter anseende 2008 förutom en är nu inbetalda. Resultat och balansräkning för 2008 samt föreslag till budget för 2009 är upprättade.

§6    Inkomna motioner:

                      Förslag till byte av sophanteringssystem.

                      Förslag till stadge ändring angående val av styrelse.

                      Förslag till förbudsskylt för bollspel mot vägg.

§7    Alla handlingar som distribueras med kallelsen till årsstämman den 25 mars gicks igenom.

§8    Inventering verktygsförrådet kommer att göras inför årsstämman.

§9    Ägaren till den avställda Saaben regnr: NWW734 parkerad på övre parkeringen kommer att skriftligen anmodas att flytta fordonet.

§10   Alla boende i området ombedes att hjälpas åt att uppmana hundägare som rastar sina hundar på samfällighetens mark att plocka upp efter husdjuren. Detta för allas trevnad och särskilt för barnen, som leker i sandlådor och på gräsmattor i vår.

§11   Ny rutin för distribuering av mötesprotokollen diskuterades. Husägare med fast e-postadress ska få möjlighet att spara in på papper och därmed miljön.

§12   Nästa konstituerande styrelsemöte hålls omedelbart efter årsstämman onsdagen den 25 mars i Knallen.

                      Vid protokollet                                           Justeras

                      David Albinsson                                         Bengt Nyström

Posted in Mötesprotokoll and tagged with , . RSS 2.0 feed.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *